Välkommen på kreativt makeathon med trä, metall och kulturhus!

English below.

Vad vill du skapa? Var med på en kreativ helg där utmaningen är att skapa utsmyckning till kulturhuset.

Under helgen 24-26 januari samlar vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder för ett gemensamt uppdrag – ett idémaraton där du tillsammans med andra tar fram en kulturbärande skapelse i trä och/eller metall. Det vinnande verket kommer att få synas i vårt nya kulturhus Sara! Ta chansen och var med och utforma Skellefteås unika kultur.

Råvarorna av trä och metall är några av Västerbottens stora tillgångar och i Skellefteå kommun har vi en tradition av företagande, innovation och kreativitet. Detta vill vi nu boosta lite extra genom att bjuda in till denna helg. Att dessutom få skapa tillsammans med andra är ofta både roligare, inspirerande och lärorikt!

Workshopen sker på T2 College, Forskargatan 5, Campus Skellefteå och inleds med uppstart på The Great Northern, Storgatan 53, den 24 januari klockan 18.00.

Hålltider:

Fre 18-21 Uppstart, inspiration, indelning i grupper, besök på kulturhusbygget.

Lör 10-22 Arbete i grupper, avstämningar och hjälp på vägen under dagen. Gemensam lunch och middag, lokalerna är öppna till 22 för de som vill jobba sent.

Sön 9-ca 15.30 Arbete i grupper, fokus på att färdigställa koncept, presentation och prototyp. Presentation för jury på eftermiddagen.

Q&A:

Måste jag vara en sån där kreativ kulturperson eller konstnär för att vara med?

NEJ! Alla är välkomna oavsett bakgrund, det viktiga är ditt intresse för att skapa något hitta idéer tillsammans med andra.

Måste jag ta med mig flera personer så jag har nån att jobba med?

NEJ! Vi sätter ihop grupper utifrån vilka deltagare vi har på plats.

Måste jag/vi skapa en färdig produkt för att få chans att visa upp den?

Nej! Tanken är att ni under helgen ska komma fram till ett koncept och kanske göra en prototyp som förklarar idén.

Vad är bra att ha med sig?

En dator, oömma kläder så du kan jobba med material och maskiner samt ditt kreativa sinne (alla har ett, var inte orolig.). Kaffe och te finns på plats, liksom frukt och vi bjuder på lunch/middag. Har du material du vill ta med för att jobba med kan du göra det men det finns även en del material på plats.

Anmälan på kulturmakeathon.eventbrite.com senast 21/1.

What do you want to create? Join us on a creative weekend where the challenge is to create decoration for the culture house.
During the weekend of 24-26 January, we gather people of all ages and with different backgrounds for a joint mission – an idea marathon where you, together with others, develop a culture-bearing creation in wood and / or metal. The winning work will be seen in our new culture house Sara! Take the chance and participate in designing Skellefteå’s unique culture.

The raw materials of wood and metal are some of Västerbotten’s major assets and in Skellefteå municipality we have a tradition of entrepreneurship, innovation and creativity. We want to boost this a little extra by inviting you to this weekend. In addition, being able to create together with others is often more fun, inspiring and educational!

The workshop takes place at T2 College, Forskargatan 5, Campus Skellefteå and starts with the start of The Great Northern, Storgatan 53, on January 24 at 18.00.

Time table:
Fri 18-21 Start up, inspiration, division into groups, visit to site.
Sat 10-22 Work in groups, feedback and help on the road during the day. Shared lunch and dinner, the premises are open until 22 for those who want to work late.
Sun 9-ca 15.30 Work in groups, focus on completing concept, presentation and prototype. Presentation for the jury in the afternoon.

Q & A:
Do I have to be a super creative cultural person or artist?
NO! Everyone is welcome regardless of background, the important thing is your interest in creating something to find ideas with others.
Do I have to bring several people with me so I have someone to work with?
NO! We put together groups based on the participants we have in place.
Do I / we have to create a finished product to get a chance to show it off?
No! The idea is that during the weekend you will come up with a concept and maybe make a prototype that explains the idea.
What’s should I bring?
A computer, somewhat durable clothes so you can work with materials and machines, as well as your creative mind (everyone has one, don’t worry.). Coffee and tea are available on site as well as fruit and we will provide lunch / dinner. If you have materials you want to bring to work with, you can do that, but there are also some materials in place.

Register at kulturmakeathon.eventbrite.com no later than 21/1.